Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Leverancier: de besloten vennootschap Floornet bv., verder ook te noemen: “kunstgrasnet”.

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Floornet bv een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Producten: goederen die het onderwerp zijn van de overeenkomst.
Af-fabriek of magazijn: overgang van het goed op opdrachtgever bij de aflevering op het vestigingsadres van leverancier. Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten en onderhandelingen tussen kunstgrasnet en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever worden door kunstgrasnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door kunstgrasnet aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van kunstgrasnet vrijblijvend. De aanbiedingen gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. De overeenkomst komt tot stand wanneer kunstgrasnet deze bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint. De opdrachtgever erkent dat door elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kunnen laten komen. Het plaatsen van een order (via een website van kunstgrasnet) is derhalve, nadat deze is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, bindend voor de opdrachtgever.

Artikel 4. Levering

Levering vindt plaats af-fabriek of magazijn van kunstgrasnet, tenzij anders is overeengekomen. De goederen gelden als geleverd op het moment wanneer ze gereed zijn voor verzending en deze op het vestigingsadres van kunstgrasnet ter beschikking staan aan opdrachtgever en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld. Opgave van de levertijd door kunstgrasnet geldt enkel als een indicatie en nooit als een fatale termijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

kunstgrasnet is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de directie schade welke de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. De aansprakelijkheid van kunstgrasnet is beperkt tot een bedrag van ten hoogste het factuurbedrag exclusief BTW. kunstgrasnet is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie en/of materialen van de opdrachtgever. kunstgrasnet is niet aansprakelijk indien de tekortkoming een gevolg is van overmacht.

Artikel 6. Overmacht

Indien kunstgrasnet door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door kunstgrasnet niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, dan zijn partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 7. Reclame

Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de kwaliteit van het afgeleverde product, dient de opdrachtgever haar bezwaren uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan kunstgrasnet kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en de gronden van het bezwaar. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Alle factuurbedragen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op het door kunstgrasnet aangegeven bankrekeningnummer. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Betalingen strekken allereerst in mindering op alle verschuldigde (buitengerechtelijke) kosten en rente en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere
facturen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,-. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom. Indien kunstgrasnet in een gerechtelijke procedure gedeeltelijk dan wel geheel in het gelijk wordt gesteld, dan komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. Onder de kosten vallen in ieder geval de volledige kosten van een advocaat en/of gemachtigde.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door kunstgrasnet geleverde goederen blijven het eigendom van kunstgrasnet tot het moment dat alle geleverde goederen zijn betaald. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden tot het moment dat volledige betaling van alle goederen heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen kunstgrasnet en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van) de overeenkomst, zowel die van juridische als feitelijke aard zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle.

Artikel 11. Herroepingsrecht

  • u kunt een artikel retour sturen binnen 7 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling.
  • het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren
  • de pakbon of de (kopie) factuur dient meegestuurd te worden in de verpakking

LET OP:

Voor de volgende artikelen:

  • Producten die op maat zijn besteld.

geldt geen herroepingsrecht.

KVK: 05059519